Untitled 2
thực hiện dự án đầu tư mới

Thông báo thực hiện dự án đầu tư mới

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________

 

THÔNG BÁO THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký đầu tư

 

I. TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Têntổ chức kinh tế:(ghi bằng chữ in hoa):

2. Mã số doanh nghiệp:

3. Địa chỉ trụ sở chính:(ghi  số nhà,  đường phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):……………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………….Fax:………………..Email:………………..Website:………………..

4.Ngành, nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành

Mã ngành theo VSIC

(Lấy mã ngành cấp 4)

Mã ngành CPC

(đối với các ngành nghề có mã CPC)

       
       

5. Vốn điều lệ (bằng số): ……VNĐ và tương đương ……USD

6. Tỷ lệ góp vốn của từng nhà đầu tư:

STT

Tên nhà đầu tư

Số vốn góp

Tỷ lệ (%)

VNĐ

Tương đương USD

         
         

7. Thông tin người đại diện theo pháp luật:

Họ tên (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …………………………………… Giới tính: …….

Chức danh:…………………Sinh ngày: ………/…../…….Quốc tịch: ……………… .

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: …………………………………………………………..

Ngày cấp: …………….. /…. /…….. Nơi cấp: ………………………………………………….

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ……………………………..

Số giấy chứng thực cá nhân: …………………………………………………………………….

Ngày cấp: …………….. /…. /…….. Ngày hết hạn: ……. /….. /….. Nơi cấp: …………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………….……

Điện thoại: ………………………………      Email: ………………………

II. Thông báo thực hiện dự án đầu tư với nội dung như sau:
A.Nội dung dự án đầu tư
1. Tên dự án đầu tư (ghi bằng chữ in hoa): ……………………
2. Mục tiêu dự án: ……………………………….

3. Quy mô dự án: ……………………………..

4. Địa điểm thực hiện dự án: ………………………………….

5. Diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng (nếu có): ………….. m2 hoặc ha ………
6. Tổng vốn đầu tư của dự án: …………….. (ghi bằng VNĐ/tương đương USD).

Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là: …………… VNĐ (bằng chữ), tương đương ……… USD (bằng chữ), chiếm tỷ lệ ……..% tổng vốn đầu tư.

(Ghi rõ giá trị, phương thức, tiến độ góp vốn)

(VD: Công ty TNHH A góp 1.000.000.000 (một tỷ) đồng, tương đương 48.000 (bốn mươi tám nghìn) đô la Mỹ, bằng tiền mặt, trong vòng 3 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

7. Thời hạn hoạt động của dự án: ……năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
8.Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

– Tiến độ xây dựng cơ bản;

– Tiến độ đưa công trình vào hoạt động (nếu có);

– Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án (trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn).

9. Nhu cầu về lao động (tổng số lao động; trong đó ghi rõ số lao động người Việt Nam, người nước ngoài).

III. TỔ CHỨC KINH TẾ CAM KẾT:

1. Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của h của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

IV. HỒ SƠ KÈM THEO

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 

 

 

 

Làm tại …….., ngày ….. tháng ……năm……

Tổ chức kinh tế
Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

 

 

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

CÁC ƯU ĐÃI VỀ ĐẦU TƯ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Câu hỏi: Các ưu đãi dành cho các nhà đầu tư theo pháp luật Việt Nam …

Chat Zalo: 0904340664