Untitled 2

Ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư được quy định như thế nào?

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 06 năm 2016 Hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư có hiệu lực vào ngày 01 tháng 08 năm 2016.

Thông tư số 83/2016/TT-BTC gồm 7 điều, quy định hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN), thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định.

Đối với từng dự án đầu tư thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư khác nhau, có những quy định về ưu đãi các loại thuế khác nhau để phù hợp với Luật đầu tư 2014.

Thông tư số 83/2016/TT-BTC được ban hành nhằm mục đích hướng dẫn cho các chủ thể có thẩm quyền thực hiện ưu đãi đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời các tổ chức, cá nhân muốn thực hiện dự án đầu tư có thể tìm hiểu để hiểu rõ hơn về ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư của mình.

Download Thông tư số 83/2016/TT-BTC tại đây: 83_2016_TT-BTC_284790

Xem thêm Điều kiện kinh doanh theo Luật đầu tư 2014:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664