Thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư cấp trước ngày 1/7/2006

0
69
nước ngoài đầu tư dự án

Nhà đầu tư hỏi: Chúng tôi là nhà đầu tư muốn biết về thủ tục điều chỉnh cấp phép đầu tư trước ngày 1/7/2006 diễn ra như thế nào?

Luật sư trả lời: Thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư cấp trước ngày 1/7/2006 áp dụng với các đối tượng sau:

– Doanh nghiệp chưa đăng ký lại;

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh chưa đổi GPĐT hoặc GPKD.

Thứ nhất: Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

– Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

– Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

+ Thụ lý hồ sơ.

+ Gửi hồ sơ xin ý kiến thẩm tra, góp ý của các cơ quan liên quan (nếu cần).

+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ (thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, TB tình trạng đang xử lý của h/sơ hoặc phê duyệt / trình UBND Thành phố phê duyệt).

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

+ Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phân “một cửa”.

Thứ hai: Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

  1. Bản đăng ký/ đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư theo mẫu BM-HPI-11-13;
  2. Giải trình những nội dung điều chỉnh và lý do điều chỉnh;
  3. Bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh, điều lệ doanh nghiệp;
  4. Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh;
  5. Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp và dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh.
  6. Báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất.
  7. Căn cứ vào nội dung điều chỉnh Giấy phép đầu tư, hồ sơ còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật qui định tương ứng với nội dung điều chỉnh

b) Số lượng hồ sơ: 

– Số lượng: 03 bộ hồ sơ, trong đó ít nhất 01 bộ gốc

– Trường hợp cần lấy ý kiến các Bộ ngành: 10 bộ hồ sơ, trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc;