Untitled 2

Thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bắt đầu tính bằng sự kiện pháp lý nào?

Khoản 7 Điều 97 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định:

“Người triệu tập phải lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông, cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông, lập chương trình và nội dung cuộc họp, chuẩn bị tài liệu, xác định thời gian và địa điểm họp, gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của Luật này”.

Khoản 1 Điều 98 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định:

“Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập khi có quyết định triệu tập và phải lập xong chậm nhất ba mươi ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định một thời hạn khác ngắn hơn”.

Như vậy, trình tự, thủ tục triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bắt đầu bằng sự kiện “có quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông” của người có thẩm quyền triệu tập. Việc xác định sự kiện pháp lý khởi đầu của quá trình họp Đại hội đồng cổ đông có ý nghĩa hết sức quan trọng, ví dụ làm căn cứ khởi kiện cuộc họp Đại hội đồng cổ đông vi phạm trình tự, thủ tục…

Theo Luật gia: Cao Bá Khoát và Luật sư : Trần Hữu Huỳnh.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Trường hợp nào bị coi là xung đột lợi ích?

Câu hỏi: Tôi là trưởng ban dự án của một doanh nghiệp nhà nước. Hiện …

Chat Zalo: 0904340664