Trợ giúp khách hàng bảo hộ sáng chế tại Cục sở hữu trí tuệ.

0
12
Đại diện SBLaw Tư vấn bảo hộ sáng chế

Khi khách hàng có sáng chế, muốn được bảo hộ tại Việt Nam, khách hàng cần liên hệ với các luật sư sáng chế để được tư vấn bảo hộ.

SBLaw cung cấp dịch vụ bảo hộ sáng chế tại Cục sở hữu trí tuệ với nội dung sau:

I.  CÁC CÔNG VIỆC CỦA LUẬT SƯ

  • Sửa đơn, ghi nhận đại diện sở hữu công nghiệp cho KHÁCH HÀNG tại Cục SHTT;
  • Theo dõi đơn đã nộp và báo cáo định kỳ cho KHÁCH HÀNG về tình trạng của Đơn (tương ứng với từng giai đoạn thẩm định Đơn tại Việt Nam);
  • Yêu cầu công bố sớm đơn đăng ký sáng chế;
  • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn;
  • Nhận bằng độc quyền sáng chế tại Việt Nam và bàn giao cho KHÁCH HÀNG khi nhận được Bằng độc quyền từ Cục Sở hữu trí tuệ (Nếu sáng chế được bảo hộ tại Việt Nam);
  • Cập nhật ngày hiệu lực của bằng độc quyền đăng ký sáng chế vào hệ thống dữ liệu của S&B và sẽ nhắc nhở KHÁCH HÀNG duy trì hiệu lực Bằng độc quyền đúng thời hạn.

II. THÔNG TIN/TÀI LIỆU YÊU CẦU:

 –   Giấy ủy quyền ký (theo mẫu của S&B Law).

–    Thông tin về sáng chế (theo yêu cầu cụ thể của S&B Law sau khi ký kết hợp đồng);