Untitled 2
Tư vấn luật chuyên nghiệp

Tư vấn thủ tục tách công ty, bổ sung cổ đông sáng lập

Q: Chúng tôi là doanh nghiệp Việt Nam, chúng tôi đang có nhu cầu được một công ty tư vấn chuyên nghiệp tư vấn và hỗ trợ thủ tục: (i) Tách công ty, (ii) Bổ sung cổ đông sáng lập mới, và (iii) Tư vấn pháp lý thường xuyên.

Đề nghị SBLAW tư vấn và báo giá?

A: SBLAW là một công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ toàn diện liên quan đến đầu tư nước ngoài, tài chính ngân hàng, bất động sản, tư vấn soạn thảo, đàm phán và hỗ trợ ký kết các hợp đồng thương mại trong nước và nước ngoài, tư vấn và hỗ trợ tiến hành thủ tục xin cấp các loại giấy phép con, với đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn được đào tạo chuyên nghiệp, SBLaw có đủ năng lực để cung cấp cho Chị và Quý Công ty dịch vụ tư vấn liên quan đến các nội dung công việc nêu trên.

Sau đây, SBLaw xin gửi đến Anh/Chị và Quý Công ty bản đề xuất dịch vụ nội dung như sau:

I. TƯ VẤN SƠ BỘ:

Chúng tôi hiểu rằng, Chị và Quý Công ty hiện đang có nhu cầu thực hiện các thủ tục sau:

• Tách công ty hiện tại thành các công ty khác;

• Bổ sung cổ đông sáng lập mới vào công ty hiện tại trên cơ sở cổ đông cũ chuyển nhượng cổ phần cho Nhà đầu tư khác; và

• Tư vấn pháp lý thường xuyên về các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

(i) THỦ TỤC TÁCH CÔNG TYCăn cứ vào quy định tại Điều 151 Luật doanh nghiệp 2005, Công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (sau đây gọi là công ty được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Theo đó, thủ tục tách công ty cổ phần được thực hiện như sau:

• Đại hội cổ đông của công ty bị tách thông qua quyết định tách công ty.

Quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn (15) mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định.

• Các cổ đông công ty được tách thông qua điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm chủ tịch công ty, giám đốc (tổng giám đốc) và tiến hành đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải theo quyết định tách công ty.

Sau đó, Quý Công ty sẽ tiến hành soạn thảo và nộp bộ hồ sơ đề nghị thành lập Công ty được tách tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

Thời gian hoàn tất thủ tục là khoảng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nộp bộ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

LƯU Ý: Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thoả thuận khác.

(ii) THỦ TỤC BỔ SUNG CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Theo như chúng tôi được biết, Quý công ty hiện nay đang có 03 (ba) cổ đông sáng lập là cá nhân và thời gian thành lập đến nay chưa quá 03 (ba) năm. Do đó, theo quy định pháp luật hiện hành, thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập của Công ty được thực hiện thông qua hai giai đoạn, cụ thể như sau:

Giai đoạn 1: Bổ sung cổ đông sáng lập: Cổ đông sáng lập mới sẽ nhận chuyển nhượng cổ phần của một hoặc một số các cổ đông sáng lập hiện tại thông qua Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ khác chứng thực việc hoàn tất chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho cổ phần.

Bên cạnh đó, Quý công ty vẫn nằm trong thời hạn 03 (ba) năm tính từ thời điểm thành lập đến nay nên việc chuyển nhượng này phải được các cổ đông sáng lập đồng ý dưới hình thức văn bản bằng Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Quyết định của đại hội đồng cổ đông.

Giai đoạn 2: Thông báo đến cơ quan chức năng có thẩm quyền

Sau khi thực hiện xong các thủ tục của Giai đoạn 1, Quý Công ty sẽ thực hiện việc soạn thảo và nộp bộ hồ sơ đề nghị Thay đổi cổ đông sáng lập tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp đã điều chỉnh.

Thời gian hoàn tất thủ tục là khoảng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nộp bộ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

(iii) DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT THƯỜNG XUYÊN:

Chúng tôi hiểu rằng, Quý Công ty đang có nhu cầu được hỗ trợ tư vấn pháp lý thường xuyên đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hoạt động như: soạn thảo và rà soát hợp đồng thương mại, hợp đồng lao động với các đối tác và khách hàng trong và ngoài nước, quản lý lao động, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thực hiện thủ tục xin cấp phép đầu tư trong và ngoài nước, xin Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, xin visa, các hoạt động liên quan đến thiết lập và bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp…

Sau đây SBLaw xin đề xuất một số hình thức tư vấn thường xuyên sau đây để Quý Công ty lựa chọn:

• Gói dịch vụ 1: Khách hàng sẽ có mười lăm (15) giờ thực hiện dịch vụ trọn gói hoặc được tư vấn và rà soát bốn (04) hợp đồng thương mại mỗi tháng (hoặc một con số khác tùy theo thỏa thuận giữa hai bên).

Mức phí đề xuất cho gói dịch vụ này là: 15.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng) / tháng.

Trong trường hợp Khách hàng đã sử dụng hết gói dịch vụ mà Khách hàng muốn tiếp tụcsử dụng dịch vụ trong tháng đó, thì Khách hàng sẽ thanh toán phí dịch vụ bổ sung.

• Gói dịch vụ 2: SBLaw sẽ cử một (01) luật sư/chuyên viên tư vấn sang làm việc cố định tại trụ sở công ty để hỗ trợ Khách hàng xử lý các công việc chuyên môn liên quan đến các vấn đề phát sinh theo yêu cầu của Khách hàng.

Mức phí đề xuất cho gói dịch vụ tư vấn hàng tháng này là: 25.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng) / tháng.

II. PHẠM VI DỊCH VỤ CỦA SBLAW

SBLaw có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Chị và Quý Công ty dịch vụ hỗ trợ thủ tục

Tách công ty cổ phần và Bổ sung cổ đông sáng lập, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

(i) Soạn thảo bộ hồ sơ cần thiết cho thủ tục Tách công ty cổ phần, đăng ký thành lập các công ty mới và đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập theo quy định;

(ii) Liên hệ làm việc tại cơ quan chức năng cho đến khi Chị và Quý Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty mới và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi thay đổi cổ đông sáng lập;

Sau từ 05 – 07 (năm đến bảy) ngày làm việc, S&B sẽ bàn giao cho Quý Công ty: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

(iii) Đối với dịch vụ Tư vấn thường xuyên, tùy theo từng yêu cầu của Quý Công ty, SB Law sẽ có bản chào phí và hợp đồng dịch vụ cụ thể tương ứng trong đó quy định rõ Phạm vi dịch vụ,

Phí dịch vụ và Phương thức thanh toán mà SBLaw sẽ cung cấp để Quý Công ty tiện theo dõi.

III. PHÍ DỊCH VỤ CỦA SB LAW

Phí dịch vụ để SB Law thực hiện các công việc thuộc phạm vi dịch vụ nêu trên cụ thể là:

– Đối với thủ tục Tách công ty cổ phần và Đăng ký thành lập cho mỗi công ty được tách, SBLaw sẽ tính phí thực hiện là: 6.000.000 VNĐ (Sáu triệu đồng)/ 01 công ty được tách.

– Phí dịch vụ thực hiện thủ tục Thay đổi cổ đông sáng lập là: 5.000.000 VNĐ (Năm triệu đồng).

Mức phí dịch vụ trên đã bao gồm lệ phí nhà nước nhưng chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng, chi phí dịch thuật, công chứng tài liệu, hợp pháp hóa lãnh sự, di chuyển và các khoản chi phí phát sinh khác (nếu có). Lưu ý rằng, trong quá trình thực hiện các thủ tục nêu trên, nếu có sự thay đổi của pháp luật làm cho SBLaw không thể thực hiện đúng nghĩa vụ của mình thì đây được xem là trường hợp bất khả kháng. Trong trường hợp này S&B Law sẽ tính phí trên khối lượng công việc tương ứng đã thực hiện.

– Ngoài ra, nếu dịch vụ đã được triển khai mà không thể tiếp tục thực hiện do lỗi/yêu cầu của Quý Công ty thì SBLaw được xem là đã hoàn thành nghĩa vụ của mình. Trong trường hợp này SB Law vẫn được thanh toán đầy đủ toàn bộ phí dịch vụ nêu trên.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664