Untitled 2
Văn bản đề nghị điều chỉnh

Văn bản đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký đầu tư

 

TÊN NHÀ ĐẦU TƯ/TỔ CHỨC KINH TẾ … đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư được quy định tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư……… (số, ngày cấp, cơ quan cấp) với các nội dung dưới đây:

I. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Nội dung điều chỉnh 1:

– Nội dung đã quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư : …………………………..

– Nay đề nghị sửa thành: …………………………………………………………………………..

– Giải trình lý do, cơ sở đề nghị điều chỉnh: ………………………………………………..

2. Nội dung điều chỉnh tiếp theo:

II. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:

-Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư

– Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

III. HỒ SƠ KÈM THEO

– Các văn bản quy định tại các điểm b,c, đ, khoản 1 Điều 36 Nghị định……

– Bản sao quyết định chủ trương đầu tư

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).

 

 

 

Làm tại …….., ngày ….. tháng ……năm……

Nhà đầu tư hoặc Tổ chức kinh tế

Từng nhà đầu tư hoặc đại diện Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên,chức danh và đóng dấu (nếu có)

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

CÁC ƯU ĐÃI VỀ ĐẦU TƯ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Câu hỏi: Các ưu đãi dành cho các nhà đầu tư theo pháp luật Việt Nam …

Chat Zalo: 0904340664