Untitled 2

Áp dụng lãi suất 10%/năm với lãi vay qua đêm chậm trả

Ngày 12/10/1016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 29/2016/TT-NHNN về việc quy định về việc thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Theo đó, mức lãi suất cho vay qua đêm được quy định tại Điều 7 của Thông tư này. Lãi suất cho vay qua đêm do Thống đốc ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ. Lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc vay qua đêm quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay qua đêm quy định tại thời điểm phát sinh khoản vay; lãi suất áp dụng đối với lãi vay qua đêm chậm trả là 10%/năm.

Tổ chức tín dụng được chi vượt số dư có trên tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam mở tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước (thấu chi) để bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán điện tử liên ngân hàng. Tổ chức tín dụng cũng sẽ được Ngân hàng Nhà nước cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá trong khoảng thời gian tính từ cuối ngày làm việc hôm trước đến ngày làm việc liền kề tiếp theo (cho vay qua đêm) để tất toán khoản thấu chi tại thời điểm cuối ngày làm việc.

Giấy tờ có giá được sử dụng trong giao dịch thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng phải đủ điều kiện theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này. Thứ nhất là đủ điều kiện lưu ký theo quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước. Thứ hai là có thể chuyển nhượng (chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá sang chủ thể khác, không bị hạn chế chuyển nhượng). Thứ ba là được phát hành bằng đồng Việt Nam. Thứ tư là Có thời hạn còn lại tối thiểu là 30 ngày. Thứ năm là thuộc danh mục các loại giấy tờ có giá được sử dụng trong giao dịch thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định. Như vậy giấy tờ có giá được sử dụng trong giao dịch thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử ngân hàng phải đáp ứng đầy đủ 5 điều kiện theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng thực hiện việc cho vay qua đêm bằng cách Đến cuối ngày làm việc, nếu tổ chức tín dụng có số tiền thấu chi chưa được tất toán, Ngân hàng Nhà nước (Sở giao dịch) tự động thực hiện chuyển số tiền thấu chi chưa được tất toán đó sang tài khoản cho vay qua đêm và thông báo cho tổ chức tín dụng biết về dư nợ vay qua đêm. Tổ chức tín dụng phải chịu lãi vay qua đêm theo lãi suất cho vay qua đêm do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ.

Ngày làm việc liền kề tiếp theo ngày phát sinh khoản vay qua đêm, tổ chức tín dụng thực hiện trả dư nợ gốc và lãi vay qua đêm cho Ngân hàng Nhà nước. Tổ chức tín dụng không được thực hiện thấu chi để trả dư nợ vay qua đêm. Trường hợp đến cuối ngày làm việc liền kề tiếp theo ngày phát sinh khoản vay qua đêm mà tổ chức tín dụng vẫn chưa trả hết dư nợ vay qua đêm, thì Ngân hàng Nhà nước (Sở giao dịch) thực hiện chuyển số dư nợ cho vay qua đêm chưa thanh toán sang dư nợ vay qua đêm quá hạn, áp dụng lãi suất theo quy định đối với dư nợ gốc vay qua đêm quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay qua đêm quy định tại thời điểm phát sinh khoản vay; lãi suất áp dụng đối với lãi vay qua đêm chậm trả là 10%/năm. Đồng thời gửi thông báo dư nợ vay qua đêm quá hạn cho tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện dừng việc thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng trong 10 ngày làm việc trong trường hợp tổ chức tín dụng có dư nợ vay qua đêm quá hạn 03 lần liên tiếp trong vòng 01 tháng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2017; bãi bỏ Quyết định số 04/2007/QĐ-NHNN ngày 22/01/2007.

Download Thông tư số 29/2016/TT-NHNN

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664