Untitled 2

Mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Muốn kinh doanh dịch vụ thẩm định giá thì chủ thể tiến hành phải đáp ứng các điều kiện theo Luật giá 2013 và Luật doanh nghiệp 2014. Dịch vụ thẩm định giá là loại dịch vụ đặc thù và là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vậy mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo pháp luật hiện hành được quy định như thế nào?

Mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá được quy định trong Thông tư số 142/2016/TT-BTC. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Theo Điều 3 của Thông tư mức thu phí cụ thể là thẩm định để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá là 4 triệu đồng cho 1 lần thẩm định. Thẩm định để cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá là 2 triệu đồng cho 1 lần thẩm định.

Cơ quan chịu trách nhiệm thu phí thẩm định là Cục Quản lý giá trực thuộc Bộ Tài chính. Các doanh nghiệp khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải nộp phí thẩm định theo quy định của Thông tư này.

Tổ chức thu phí và chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước. Tổ chức thu phí được để lại 75% tổng số tiền phí thu được; để trang trải chi phí phục vụ thẩm định, thu phí theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ và nộp 25% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Thay thế Thông tư 155/2014//TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và lệ phí cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Download Thông tư 142/2016/TT-BTC

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664