THAY ĐỔI CÁCH TÍNH LƯƠNG HƯU CỦA NGƯỜI NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI TỪ NGÀY 1/9/2021?

0
522

Ngày 07/07/2021, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 06/2021/TT – BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT – BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thông tư này sẽ có hiệu lực vào ngày 01/9/2021 với một số nội dung đáng chú ý như sau:

Thứ nhất, về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc

Tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 06 bổ sung vào cuối khoản 1 Điều 2 Thông tư 59 như sau:

Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đồng thời là người giao kết hợp đồng lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội thì tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đối tượng quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội.

Như vậy, trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn mà đồng thời là người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng,… thì tham gia BHXH bắt buộc theo nhóm đối tượng người lao động làm việc theo hợp đồng.

Thứ hai, thay đổi cách tính lương hưu của người nghỉ hưu trước tuổi

– Trường hợp thời gian nghỉ hưu trước tuổi có thời gian lẻ dưới 06 tháng thì không giảm tỷ lệ % hưởng lương hưu, thời gian lẻ từ 06 tháng trở lên thì tính mức giảm là 1%; trong khi trước đây, trường hợp có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%, trên 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi của năm đó.

– Từ 1.1.2021, mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu được thực hiện theo Khoản 3 Điều 7 Nghị định 135/2020/NĐ-CP còn trước đây thì chưa có hướng dẫn.

Thứ ba, mức hưởng chế độ ốm đau khi nghỉ không trọn tháng

Khoản 2 Điều 1 Thông tư 06 quy định tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau được tính từ ngày bắt đầu nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau của tháng đó đến ngày trước liền kề của tháng sau liền kề. Trường hợp có ngày lẻ không trọn tháng thì mức hưởng chế độ ốm đau của những ngày lẻ không trọn tháng được tính theo công thức dưới đây nhưng tối đa bằng mức trợ cấp ốm đau một tháng:

Mức hưởng
chế độ ốm đau đối với bệnh cần chữa trị dài ngày của những ngày lẻ không trọn
tháng
= Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc X Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau (%) x Số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau
24 ngày

Trong đó:

– Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại điểm a khoản này.

– Số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Như vậy, so với quy định tại Thông tư 59, Thông tư 06 đã bổ sung quy định mức hưởng chế độ ốm đau của những ngày lẻ không trọn tháng tối đa bằng mức trợ cấp ốm đau một tháng.

Thứ tư, về trợ cấp thai sản một lần cho chồng nếu vợ không đủ điều kiện

Khoản 5 Điều 1 Thông tư 06 quy định trường hợp người mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà người cha đủ điều kiện quy định tại điểm a khoản này thì người cha được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con theo Điều 38 của Luật Bảo hiểm xã hội.  Đây là sự thay đổi tích cực, đảm bảo quyền của người lao động mà trong các văn bản trước đây đã không quy định.

Thứ năm, bổ sung quy định về trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

Khoản 23 Điều 1 Thông tư 06 bổ sung cuối Khoản 1 Điều 25 Thông tư 59 như sau:

Thời điểm xem xét tuổi đối với thân nhân của Người lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội là kết thúc ngày cuối cùng của tháng Người lao động chết.

Khi giải quyết chế độ tử tuất nếu hồ sơ của thân nhân Người lao động không xác định được ngày, tháng sinh thì lấy ngày 01/01 của năm sinh để tính tuổi làm cơ sở giải quyết chế độ tử tuất.

Việc xác định mức thu nhập của thân nhân Người lao động để làm căn cứ giải quyết trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại khoản 3 Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội được xác định tại tháng Người lao động chết.

Thân nhân đã được giải quyết hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo đúng quy định mà sau đó có thu nhập cao hơn mức lương cơ sở thì vẫn hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.