Untitled 2
thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

Ngày 28 tháng 06 năm 2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 87/2013/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán. Thông tư quy định về nguyên tắc, thủ tục tổ chức giao dịch điện tử trong hoạt động chứng khoán trực tuyến, hoạt động trao đổi thông tin điện tử liên quan đến hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, lưu ký chứng khoán , niêm yết,  đăng ký và giao dịch chứng khoán; hoạt động quản lý công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán; hoạt động công bố thông tin và các hoạt động khác liên quan đến thị trường chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12.

Thông tư bao gồm 4 chương và 16 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 08 năm 2013, thay thế Thông tư số 50/2009/TT-BTC về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.

Để download Thông tư số 87/2013/NĐ-CP, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau

 

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664