Thông tư số 215/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính

0
35
Thông tư số 215/2013/TT-BTC

Thông tư này hướng dẫn các trường hợp bị cưỡng chế, các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế (được gọi chung là cưỡng chế thuế), nguyên tắc thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện các biện pháp cưỡng chế thuế đối với tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế, trừ biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; trách nhiệm thi hành và bảo đảm thi hành quyết định cưỡng chế thuế.

Thông tư bao gồm 20 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 02 năm 2014, thay thế Thông tư số 157/2007/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Để download Thông tư số 215/2013/TT-BTC, Quý khác có thể download theo đường link sau