Untitled 2
điều kiện thành lập kho ngoại quan hợp pháp theo quy dịnh của pháp luật

Các hình thức chuyển đổi doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014

Luật sư có thể cho chúng tôi biết theo Luật doanh nghiệp 2014 có những hình thức chuyển đổi doanh nghiệp nào?

Luật sư trả lời: Việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một sự thay đổi vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp. Sự thay đổi này quyết định đến sự  tồn tại, phát triển của doanh nghiệp.

Để tạo thuận lợi cho chủ doanh nghiệp trong việc lựa chọn sự chuyển đổi hợp pháp theo quy định của pháp luật Luật doanh nghiệp quy định:

I . Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

1 .Đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần  thì thực hiện theo quy định của pháp luật về  việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

2 .Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển dổi thành công ty cổ phần theo phương thức sau đây:

a )Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức , cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức cá nhân khác;

b) Chuyển đổi thành công ty cổ phàn bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

c )Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách  bán toàn bộ hoặc một phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức cá nhân khác;

d )Kết hợp phương thức quy định tại các  điểm a, b, và c khoản này.

3. Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

4. Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ịch hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao đọng và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi .

5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhạn đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật này; đồng thời cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664