Untitled 2
chuyen-nhuong-hop-dong-thue-mua-nha-cong-trinh-xay-dung

Tư vấn chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng

Câu hỏi: Luật sư có thể cho tôi biết quy định của luật KDBĐS 2014 về việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng?

Luật sư trả lời: Từ ngày 01/07/2015, luật KDBĐS mới (năm 2014) chính thức có hiệu lực thi hành. Luật KDBĐS 2014 đã có những quy định về chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng. Cụ thể:

Điều 36, luật KDBĐS 2014 quy định về “Chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng” như sau:

1. Bên thuê mua có quyền chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên thuê mua chưa được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng phải được lập thành văn bản, có xác nhận của bên cho thuê mua vào văn bản chuyển nhượng.

2. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua được tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của bên thuê mua nhà, công trình xây dựng với bên cho thuê mua. Bên cho thuê mua có trách nhiệm tạo điều kiện cho các bên trong việc chuyển nhượng hợp đồng và không được thu bất kỳ khoản chi phí nào liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng.

3. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng cuối cùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

4. Việc chuyển nhượng hợp đồng quy định tại Điều này không áp dụng đối với hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Mua bán nhà

Có được chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà không?

Câu hỏi: Tôi có ký hợp đồng thuê mua nhà. Tuy nhiên nay tôi có …

Chat Zalo: 0904340664