Untitled 2
tư vấn luật cho doanh nghiệp

Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông.

Q: Luật sư có thể cho chúng tôi biết căn cứ vào quy định nào của luật doanh nghiệp để biết cổ phần có quyền biểu quyết?

A: Chúng tôi có thể khẳng định cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là cổ phần đã được thanh toán.

Căn cứ:
Điều 79 khoản 1 điểm a:

Tham dự và phát biểu trong các Đại hội cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền; mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

Điều 77 Khoản 1 điểm c:

Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

Điều 87 Khoản 3:

Cổ phần được coi là đã bán khi được thanh toán đủ và những thông tin về người mua quy định tại khoản 2 Điều 86 của Luật này được ghi đúng, ghi đủ vào sổ đăng ký cổ đông; kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông của công ty.

Như vậy, số cổ phần được thanh toán đến đâu thì cổ đông sở hữu đến đó.

Cổ đông chỉ được sở hữu số cổ phần mà mình đã trả tiền.

Điều 80: 

Khoản 1: Cổ đông sáng lập phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong vòng 90 ngày kể từ ngày Công ty được cấp ĐKKD.

Khoản 2: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp ĐKKD thì người đại diện theo pháp luật phải gửi Thông báo bằng văn bản đến Phòng ĐKKD để thông báo tổng số cổ phần mà cổ đông sáng lập đã thanh toán. Nếu vì không thông báo mà thực tế có thiệt hại xảy ra thì người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm cá nhân về sự vi phạm này.

Điều 86: 

Sổ đăng ký cổ đông phải ghi rõ tổng số cổ phần đã bán và tổng giá trị vốn đã góp.

Từ những căn cứ nêu trên, khẳng định để được coi là cổ phần thì cổ phần đó phải đã được thanh toán. Người sở hữu cổ phần phải là người đã nộp tiền mua cổ phần cho công ty. Mà mỗi cổ phần có 1 phiếu biểu quyết. Nên số lượng phiếu biểu quyết = với số lượng cổ phần đã thanh toán.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664