Untitled 2
mua lại cổ phần công ty

Cổ đông có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình?

Q: Luật sư SBLAW có thể cho chúng tôi biết là Cổ đông có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình hay không?

A: Theo quy định tại Điều 90 quy định về việc cổ đông yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình thì không chịu sự giới hạn bởi 30% tổng số cổ phần đã bán của công ty.

Khác với Điều 91 là Công ty chủ động yêu cầu cổ đông bán lại cho Công ty cổ phần của họ thì mới bị hạn chế bởi tỷ lệ 30%.

Điều 90 quy định: cổ đông phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc tổ chức lại công ty (ví dụ như đề án tái cấu trúc lần này) thì có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Điều 90 không giới hạn tỷ lệ.

Nhưng lưu ý rằng cổ đông phản đối đó gửi yêu cầu bằng văn bản đến công ty trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua quyết định.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664