Untitled 2

Có thể vừa làm Giám đốc vừa làm Chủ tịch Hội Đồng Thành viên của Công ty TNHH không?

Câu hỏi: Mình là Hiếu, mình mới thành lập Công ty TNHH 2 thành viên ở Hải Phòng. Hiện mình đang là Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Giám Đốc), bây giờ mình muốn làm Chủ tịch Hội đồng thành viên thì theo luật có hợp pháp không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 57 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH như sau:

1. Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

2. Chủ tịch Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên;

c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;

d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

đ) Thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”.

Như vậy, với những thông tin và bạn chia sẻ thì theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp 2014 thì bạn có thể vừa làm Giám đốc của công ty, vừa làm Chủ tịch Hội Đồng Thành viên của Công ty.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664