Điều kiện thông quan hàng hóa

0
27
Điều kiện thông quan hàng hóa

Thông quan là việc cơ quan hải quan quyết định hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện được xuất cảnh, nhập cảnh . Để thông quan hàng hóa cần có điều kiện sau:

 

 

  • Người khai hải quan đã thi hành đầy đủ thủ tục hải quan về khai báo, xuất trình, làm nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ khác , nộp lệ phí hải quan.
  • Cơ quan hải quan đã thực hiện đầy đủ, chính xác chế độ đăng ký khai quan, kiểm tra giám sát thuế hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải.
  • Thủ tục thông quan hải quan phải được thực hiện trong thời gian quy định (nếu có).
  • Tờ khai hay hồ sơ khai báo hải quan được thông quan hải quan phải được trao cho chủ đối tượng ngay sau đó.
  • Nội dung chứng nhận thông quan của cơ quan hải quan phải phù hợp với quy định của pháp luật liên quan đến việc xuất, nhập và nộp thuế của đối tượng đó.
  • Khi thông quan hàng hóa, phương tiện vận tải , công chức hải quan có thẩm quyền đóng dấu “đã làm thủ tục hải quan” và ghi ngày tháng, ghi rõ họ tên tại nơi quy định trên tờ khai hay chứng từ thủ tục về đối tượng thông quan.