Untitled 2
giao ket hop dong dan su

Giao kết hợp đồng dân sự

Luật sư cho tôi hỏi phụ lục của hợp đồng quy định về vấn đề gì và có cần thiết phải có không?

Luật sư trả lời: Phụ lục của hợp đồng là một bộ phận của của hợp đồng và có hiệu lực như hợp đồng.

Thông thường đối với một số hợp đồng dân sự, các điều khoản hình thành nên hợp đồng thường ngắn gọn, dễ hiểu nhưng phải chứa đựng đầy đủ những thông tin cần thiết nhằm bảo đảm cho việc thực hiện hợp đồng đạt được hiệu quả cao.

Bởi vậy, khi thỏa thuận một số điều khoản của hợp đồng cần sự diễn giải cụ thể,  chi tiết các bên thường lập một bản phụ lục của hợp đồng:

1.  Kèm theo hợp đồng có thể có phụ lục của hợp đồng  quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục của hợp đồng có hiệu như hợp đồng và nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung hợp đồng.

2.  Trong trường hợp phụ lục của hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trong trường hợp các bên chấp nhận phụ lục của hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

Vì vậy phụ lục của hợp đồng có thể có hoặc không nhưng nếu có thì phải phù hợp với nội dung của hợp đồng chính.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664