Untitled 2
giao tai san thue

Giao tài sản thuê khoán

Câu hỏi: Luật sư cho tôi hỏi tại sao khi giao tài sản thuê khoán các bên phải lập biên bản đánh giá tình trạng của tài sản thuê khoán?

Luật sư trả lời: Luật cũng có quy định khi hai bên giao tài sản thuê khoán cần phải lập biên bản đánh giá tình trạng tài sản cho thuê khoán như sau:

Giao tài sản thuê khoán

Khi giao tài sản thuê khoán, các bên phải lập biên bản đánh giá tình trạng của tài sản thuê khoán và xác định giá trị tài sản thuê khoán.

Trong trường hợp các bên không xác định được giá trị thì mời người thứ ba xác định giá trị và phải lập thành văn bản.

Pháp luật quy định khi giao tài sản thuê khoán phải lập biên bản đánh giá tình trạng tài sản cho thuê là nhằm xác định giá trị của tài sản thuê khoán một cách cụ thể để làm căn cứ xác định việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong hợp đồng thuê khoán

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664