Untitled 2
don phuong cham dut hop dong thue khoan

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê khoán

Câu hỏi: Xin luật sư cho tôi biết trong trường hợp nào được đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê khoán?

Luật sư trả lời: Chào bạn! nếu bạn muốn đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê khoán thì bạn có thể đơn phương chấm dứt thực hiện trong hai trường hợp sau:

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê khoán:

1. Trong trường hợp một bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp thì phải báo cho bên kia biết trước một thời gian hợp lý; nếu thuê khoán theo thời vụ hoặc theo chu kỳ khai thác thì thời hạn báo trước phải phù hợp với thời vụ hoặc chu kỳ khai thác.

2. Trong trường hợp bên thuê khoán vi phạm nghĩa vụ mà việc khai thác đối tượng thuê khoán là nguồn sống duy nhất của bên thuê khoán và việc tiếp tục thuê khoán không làm ảnh hưởng đến lợi ích của bên cho thuê khoán thì bên cho thuê  khoán không được đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng; bên thuê khoán phải cam kết với bên cho thuê khoán không được tiếp tục vi phạm hợp đồng.

Khi bạn đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê khoán bạn phải báo trước một thời gian hợp lý hoặc bạn phải xem xét bạn đang thuê khoán theo thời vụ hay theo chu kỳ khai thác để còn báo cho bên cho thuê khoán biết.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664