Untitled 2

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

____________

Số:………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

……, ngày …… tháng ….. năm ……

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH

 
Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số  …/2015/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ…..
Căn cứ …. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của … ;
Căn cứ văn bản đề nghị thành lập văn phòng điều hành và hồ sơ kèm theo do…….(tên nhà đầu tư) nộp ngày ….. và hồ sơ bổ sung nộp ngày…. (nếu có)

 

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Chứng nhận nhà đầu tư:

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Ông/Bà……………….., sinh ngày……tháng…….năm ………., quốc tịch…………, chứng minh nhân dân/hộ chiếu số ………………. cấp ngày ……….. tại……….., địa chỉ trường trú tại………………, chỗ ở hiện nay tại ………………, số điện thoại: …………. địa chỉ email: ………………..

b) Đối với nhà đầu tư là tổ chức:

Tên nhà đầu tư ……………….; Giấy chứng nhận đăng ký thành lập số ……………. do ………….. (tên cơ quan cấp) cấp ngày …….. tháng ……. năm. ……..

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………..

Tên văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có):………………………………..

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà……….., sinh ngày……tháng…….năm ………., quốc tịch…………, chứng minh nhân dân/hộ chiếu số ……………….cấp ngày ……….. tại……….., địa chỉ trường trú tại………………, chỗ ở hiện nay tại………………, số điện thoại:………….địa chỉ email:……………….., chức vụ:………………

Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): ghi tương tự như nhà đầu tư thứ nhất.

Đăng ký thành lập Văn phòng điều hành dự án đầu tư …………….(tên dự án), mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh  ………….. do …………………(tên cơ quan cấp) cấp ngày……….tháng………..năm……………với các nội dung sau:

Điều 1: Nội dung đăng ký Văn phòng điều hành dự án đầu tư.

1. Tên văn phòng điều hành (ghi bằng chữ in hoa ): ………………………..

2. Địa chỉ văn phòng(ghi  số nhà,  đường phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):…………………

3. Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng điều hành:

4. Thời hạn hoạt động: ………………………………………………………..

5. Thông tin người đứng đầu văn phòng điều hành.

Họ tên (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …………………………. Giới tính: ….

Sinh ngày: ………/…../………………Quốc tịch: …………………………. ………………

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: ……………………………………………….

Ngày cấp: …… /…. /…….. Nơi cấp: ………………………………………………..

Địa chỉ thường trú: …………………..……………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: …………………

Điều 2:Giấy chứng nhận thành lập văn phòng điều hành này được lập thành ……(viết bằng số và chữ) bản gốc; mỗi nhà đầu tư được cấp 01 bản và 01 bản lưu tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

 

THỦ TRƯỞNG

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

(ký tên/đóng dấu)

 

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

CÁC ƯU ĐÃI VỀ ĐẦU TƯ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Câu hỏi: Các ưu đãi dành cho các nhà đầu tư theo pháp luật Việt Nam …

Chat Zalo: 0904340664