Untitled 2
kinh-doanh-dich-vu-bat-dong-san-theo-luat-kinh-doanh-bat-dong-san-2014

Quyết định biện pháp bảo đảm thực hiện dự án

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

____________

Số:………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

……, ngày …… tháng ….. năm …….

 

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số  …/2015/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ…

Căn cứ vào văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư số…. của … đối với dự án….

Căn cứ …. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của … ;

Căn cứ văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do…. nộp ngày ….. và hồ sơ bổ sung nộp ngày…. (nếu có) 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Áp dụng biện pháp bảo đảm đối với dự án đầu tư ……….. (tên dự án, viết bằng chữ in hoa); mã số dự án:…. do ….. (tên cơ quan cấp), cấp ngày …

1. Số tiền kỹ quỹ(ghi bằng tiền đồng Việt Nam):

2. Thông tin về tài khoản nhận tiền kỹ quỹ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

– Số Tài khoản:

– Tên Ngân hàng:

– Địa chỉ của Ngân hàng:

3. Thời hạn nộp tiền ký quỹ: trước ngày ….. tháng … năm ….

Điều 2: Việc hoàn trả kỹ quỹ được thực hiện theo quy định tại Điều 44 Nghị định số …../2015/NĐ-CP ngày …. tháng …. năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Điều 3: Quyết định này được làm thành ….. (ghi bằng số và chữ) bản gốc; mỗi nhà đầu tư được cấp 01 bản; 01 bản cấp cho doanh nghiệp và 01 bản lưu tại Cơ quan đăng ký đầu tư

 

THỦ TRƯỞNG

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

(ký tên/đóng dấu)

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

CÁC ƯU ĐÃI VỀ ĐẦU TƯ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Câu hỏi: Các ưu đãi dành cho các nhà đầu tư theo pháp luật Việt Nam …

Chat Zalo: 0904340664