Untitled 2

Quy định mới hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013

Ngày 15 tháng 05 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nghị định này gồm 10 chương, 103 điều và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai năm 2013.

Cụ thể, Nghị định này quy định chi tiết một số vấn đề sau:

Thứ nhất, quy định chi tiết về việc xác định loại đất đối với trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 11 của Luật Đất đai;

Thứ hai, hệ thống tổ chức quản lý đất đai và dịch vụ trong quản lý, sử dụng đất đai;

Thứ ba, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Thứ tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

Thứ năm, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liều với đất;

Thứ sáu, chế độ sử dụng các loại đất;

Thứ bảy, trình tự, thủ tục hành chính về quản lý và sử dụng đất đai;

Thứ tám, theo dõi và đánh giá việc quản lý và sử dụng đất đai;

Thứ chín, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ về đất đai;

Thứ mười, điều khoản thi hành của Nghị định này.

Quý Khách hàng có thể tải văn bản này tại đây: Nghị định 43_2014_ND-CP hướng dẫn luật Đất đai 2013

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

quyết định thu hồi

Căn cứ xác định mức bồi thường đất khi bị thu hồi

Câu hỏi: Thành phố có dự án mở rộng tuyến đường qua nhà tôi. Nằm …

Chat Zalo: 0904340664