Untitled 2
Hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng

Hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng

Hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng là một trường hợp riêng của hoạt động cho vay nói chung. Vì vậy, ngoài những đặc điểm của hoạt động cho vay nói chung, cho vay của tổ chức tín dụng có những nét đặc thù riêng biệt. Cụ thể, các yếu tố cấu thành hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng bao gồm:

·       Về chủ thể,  việc cho vay bao giờ cũng có hai bên chủ thể tham gia là bên cho vay và bên được cho vay.

Thông thường bên cho vay là các tổ chức tín dụng có đủ các điều kiện do pháp luật quy định và cũng có thể là các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng nhưng được sự cho phép của Ngân hàng nhà nước thực hiện hoạt động tín dụng.

Bên vay chính là người đang cần sử dụng tài sản do có những thiều thốn khó khăn về mặt kinh tế nên cần được vay để thỏa mãn nhu cầu về kinh doanh hoặc tiêu dùng.

·       Về hình thức pháp lý: dựa trên hợp đồng tín dụng tài sản.

·       Về hoạt động cho vay: phát sinh bởi hai hành vi căn bản là hành vi ứng trước và hành vi hoàn trả số tiền (hoặc tài sản). Hành vi ứng trước tài sản do người cho vay thực hiện, còn hành vi hoàn trả được thực hiện sau đó một khoảng thời gian theo sự thỏa thuận giữa hai bên.

·       Về bản chất : việc cho vay bao giờ cũng dựa trên sự tín nhiệm giữa người cho vay đối với người đi vay về khả năng hoàn trả tiền vay. Sự tín nhiệm này được thể hiện qua việc người đi vay thỏa mãn được đầy đủ các điều kiện chung do pháp luật quy định cũng như các điều kiện riêng do các bên thỏa thuận, nó cũng được thể hiện qua mối quan hệ lâu dài của khách hàng vay và tổ chức tín dụng.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Sửa đổi hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Ngày 29/12/2017, NHNN Việt Nam ban hành Thông tư số 22/2017/TT-NHNN về sửa đổi, bổ sung một …

Chat Zalo: 0904340664