Thủ tục chiết khấu giấy tờ có giá

0
301
Thủ tục chiết khấu giấy tờ có giá

Hình thức chiết khấu giấy tờ có giá là sự thể hiện trên thực tế các giao dịch chiết khấu giữa tổ chức tín dụng với khách hàng. Thủ tục chiết khấu giấy tờ có giá bao gồm các bước sau:

Bước 1: Khi có nhu cầu chiết khấu giấy tờ có giá, các ngân hàng căn cứ hạn mức chiết khấu được thông báo và số dư chiết khấu còn lại đến thời điểm xin chiết khấu lập và gửi giấy đề nghị chiết khấu theo mẫu về Sở giao dịch ngân hàng Nhà nước hoặc ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố được uỷ quyền.

Bước 2: Sau khi nhận được giấy đề nghị chiết khấu của các ngân hàng, Sở giao dịch ngân hàng Nhà nước hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố được uỷ quyền lập và gửi  các ngân hàng thông báo chấp nhận chiết khấu hoặc không chấp nhận chiết khấu;

Bước 3: Sau khi nhận được thông báo chấp nhận chiết khấu, các ngân hàng thực hiện xác thực thông báo chấp nhận chiết khấu.

Bước 4: Sở giao dịch ngân hàng Nhà nước hoặc ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố được uỷ quyền thực hiện việc xác thực, kiểm soát và duyệt Giấy cam kết mua lại giấy tờ có giá đối với chiết khấu có kỳ hạn.

Bước 5: Căn cứ thông báo chấp nhận chiết khấu, Giấy cam kết mua lại giấy tờ có giá của các ngân hàng. Sở Giao dịch, ngân hàng Nhà nước chuyển tiền cho các ngân hàng và hạch toán giấy tờ có giá theo quy định.