Hỏi đáp Luật doanh nghiệp

0
55

Tình huống: 
1.Tôi đang làm hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập và người đại diện pháp luật của công ty, tôi có thể làm chung một bộ hồ sơ (biên bản họp hội đồng cổ đông và biên bản thanh lý) được không?
2. Theo Khoản 5 điều 84 Luật doanh nghiệp năm 2005, việc chuyển nhương cổ phần của cổ đông sáng lập cho người không phải cổ đông sáng lập phải được sự chấp thuận của cổ đông, vậy hợp đồng chuyển nhượng phải được lập trước hay sau khi cuộc họp đại hội đồng cổ đông xảy ra? Vì mâu thuẫn chỗ này nên tôi chưa thể hoàn tất hồ sơ đăng ký kinh doanh. Mong anh /chị giải đáp giúp.
Chân thành cảm ơn!
Luật sư trả lời: 
1. Doanh nghiệp có thể cùng lúc nộp 2 bộ hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập à thay đổi người đại diện theo pháp luật.
2. Căn cứ vào Khoản 5 Điều 84 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định: “Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Ðại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty”. Do đó, sau khi đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc chuyển nhượng để thay đổi cổ đông sáng lập thì cổ đông mới có thể chuyển nhượng