Untitled 2
tangcho tai san

Hợp đồng tặng cho tài sản

Luật sư cho tôi hỏi hợp đồng tặng cho tài sản là động sản và tặng cho tài sản là bất động sản có gì khác nhau?

Luật sư trả lời: Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng  nhận.

Hợp đồng tặng cho tài sản là động sản và hợp đồng tặng cho tài sản là bất động sản có những điểm khác biệt như sau:

Tặng cho tài sản là động sản:

Hợp đồng tặng cho động sản có hiệu lực khi bên được tặng cho nhận tài sản; đối với động sản mà pháp luật có quy định đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký.

Tặng cho tài sản là bất động sản:

1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu theo quy định của pháp luật bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu.

2. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu  bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.

Vậy hợp đồng tặng cho tài sản là động sản và tặng cho bất động sản khác nhau cơ bản là về hình thức và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng tặng cho như tôi đã nêu trên.

Và khi tặng cho cần lưu ý vấn đề sau:

Bên tặng cho có nghĩa vụ thông báo cho bên được tặng cho khuyết tật của tài sản tặng cho.

Trong trường hợp bên tặng cho biết tài sản có khuyết tật mà không thông báo thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại xảy ra cho người được tặng cho; nếu bên tặng cho không biết về khuyết tật của tài sản tặng cho thì không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664