Untitled 2
Hợp đồng vay tài sản

Hợp đồng vay tài sản

Hợp đồng vay tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Hợp đồng vay tài sản có thể được giao kết bằng lời nói, văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể

  • Nghĩa vụ của bên cho vay

1. Giao tài sản cho bên vay đầy đủ, đúng chất lượng, số lượng vào thời điểm và địa điểm đã thoả thuận;

2. Bồi thường thiệt hại cho bên vay, nếu bên cho vay biết tài sản không bảo đảm chất lượng mà không báo cho bên vay biết, trừ trường hợp bên vay biết mà vẫn nhận tài sản đó.

  • Nghĩa vụ trả nợ của bên vay

Bên vay có nghĩa vụ trả lại tài sản đúng thời hạn, thời điểm, chất lượng như thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận địa điểm thì trả tại nơi cứ trú của bên cho vay.

Khi không trả hoặc trả chậm mà có thỏa thuận bổi thường thì bên vay sẽ phải trả lãi theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ

Trong trường hợp vay có lãi thì ngoài lãi gốc còn phải trả thêm lãi như trên

  • Lãi suất

Lãi suất vay do các bên thoả thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng.

Trong trường hợp không có thỏa thuận thì áp dụng lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ.

  • Thực hiện hợp đồng vay không kỳ hạn

Trong trường hợp vay không kì hạn :

Nếu không có lãi thì hai bên có quyền đòi và trả tài sản bất kì lúc nào nhưng phải báo trước với nhau một khoảng thời gian hợp lý

Nếu có lãi thì ngoài việc báo trước ra phải trả (nhận) lãi đến thời điểm nhận tài sản

  • Thực hiện hợp đồng vay có kỳ hạn

Đối với hợp đồng vay có kỳ hạn và không có lãi thì bên vay có quyền trả lại tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên cho vay một thời gian hợp lý, còn bên cho vay chỉ được đòi lại tài sản trước kỳ hạn, nếu được bên vay đồng ý.

Đối với hợp đồng vay có kỳ hạn và có lãi thì bên vay có quyền trả lại tài sản trước kỳ hạn, nhưng phải trả toàn bộ lãi theo kỳ hạn, nếu không có thoả thuận khác.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664