Luật sư tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp

0
54

S&B Law tiến hành  tư vấn thay đổi, cơ cấu lại Doanh nghiệp để doanh nghiệp hoạt động một cách có hiệu quả hơn, các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 Tư vấn về lĩnh vực thay đổi:

Tư vấn thay đổi tên công ty, gồm: tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài, tên giao dịch, tên viết tắt của doanh nghiệp.

Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh, gồm: rút ngành nghề, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Tư vấn thay đổi vốn điều lệ, gồm: tư vấn tăng vốn điều lệ, tư vấn giảm vốn điều lệ, cơ cấu lại vốn góp.

Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp Luật của doanh nghiệp.

Tư vấn thay đổi thành viên, cổ đông của công ty.

Tư vấn thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông Công ty.