Untitled 2
Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông

Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN ___________

———————

Số:  …..   /…../BB –……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

Hà Nội, ngày      tháng      năm 201…

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN …………………………………

 ( V/v ………………………)

Tại trụ sở : CÔNG TY CỔ PHẦN ……………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở công ty: ………………………………………………………………………………………………

Công ty cổ phần …………….. tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là Ông ……………………..

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8.00 h ngày      tháng      năm 201………

Chủ toạ cuộc họp: Ông ……………… – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký cuộc họp: Ông ………………… – Thư ký.

I. Thành phần tham gia phiên họp.

STT

Thành viên tham gia

Số cổ phần chiếm giữ

Tỷ lệ vốn góp (%)

1

Ông ………… – Chủ tịch HĐQT – Cổ đông .

…………….

…………….

2

Bà …………. – Cổ đông .

………………..

…………………

3

Ông ………… – Cổ đông .

………………..

……………….

Tổng số cổ phần cổ đông tham dự là ……………. cổ phần, đạt 100% vốn điều lệ, tương ứng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp: Thảo luận thông qua Quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty.

II. Diễn biến cuộc họp.

*. Chủ toạ cuộc họp đọc dự thảo Quyết định về việc …………………………………………..:

Nội dung:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Biểu quyết:

Tán thành: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Không tán thành: Không

Ý kiến khác: không

2. Sửa đồi Điều lệ

Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung của Quyết định và theo đúng quy định của pháp luật (sửa đổi Điều ………………………..).

Biểu quyết:

Tán thành: 100% cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành.

Không tán thành: Không

Ý kiến khác: không

Biên bản này được từng người đọc lại, không có thắc mắc gì và ký tên xác nhận.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

 

CHỦ TỌA

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

 

 

 

…………………..

 

THƯ KÝ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

 

 

 

……………………………..

 

Các cổ đông dự họp cùng ký tên dưới đây

 

 

 

 

…………………………                                                  …………………………………

 

 

 

                 ……………………………………….

 

 

 

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664