Untitled 2
hợp đồng lao động

Mẫu Đơn xin tạm hoãn thực thiện hợp đồng lao động bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

***

ĐƠN XIN TẠM HOÃN THỰC HIỆN

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

PROPOSAL FOR SUSPENSION OF LABOR CONTRACT

Kính gửi:  Ban Lãnh đạo Công ty _____ (sau đây gọi tắt là “Công ty”)

To: Management Board of ___________ (hereinafter referred to as “the Company”)

Tôi là: _____________ Quốc tịch: Việt Nam
I, the undersigned: _____________ Nationality: Viet Nam
Sinh ngày:  _____________
Date of birth:  _____________
Địa chỉ : _____________
Address: _____________
Số Hộ chiếu/CMND:  _____________ Cấp ngày:  ___________  tại: _____________
Passport/ ID Card No:   _____________ Issued on: _____________ by_____________
Sau đây gọi tắt là “Người lao động”

Hereinafter referred to as “the Employee”

XÉT RẰNG

WHEREAS:

  1. Ngày ___ tháng ___ năm ____, Công ty và Người lao động đã ký kết Hợp đồng Lao động số _______  không xác định thời hạn/có thời hạn ____ tháng với vị trí _________. (“Hợp đồng Lao động”);

The Company and Employee signed the Labor Contract No. _____dated ________, ______ with indefinite/definite term of ___ months for implementing work of the position of__________(“Labor Contract”)

  1. Hiện tại, Công ty đang có chính sách đưa Người lao động đi đào tạo nâng cao tay nghề tại nước ngoài, cụ thể là tại Công ty ___________, có địa chỉ tại___________, Trung Quốc;

Now, the Company has a training campaign to improve the skill of employees at the enterprise________ at _________, China;

DO ĐÓ BẰNG VĂN BẢN NÀY, Tôi kính đề nghị Công ty ____ cho phép Tôi được tạm hoãn thực hiện Hợp đồng Lao động số _______ kể từ Ngày ___ tháng ___ năm ____.

THEREFORE, I hereby respectfully request the Company to suspend implementation of the Labor Contract No. _______ since the ____ day of ___ month ___ year. 

Các điều khoản cụ thể liên quan đến việc tạm hoãn thực hiện Hợp đồng Lao động sẽ được quy định rõ trong Thỏa Thuận Tạm Hoãn Hợp Đồng Lao Động hoặc một văn bản khác do hai bên chấp thuận thông qua.

The specific provisions relating to the temporary suspension of Labor Contract will be clearly stipulated in the Suspension Agreement of Labor Contract or other document approved by the two parties.

Kính mong Ban lãnh đạo Công ty xem xét và chấp thuận yêu cầu của Tôi.

I look forward to hearing from you soon.  

Trân trọng cám ơn.

Best regards,

Ngày: ___ tháng ___ năm ___

Day of:____ month ____ year ____

NGƯỜI LAO ĐỘNG

THE EMPLOYEE

(ký và ghi rõ họ tên / sign and full-name)

_____________

 

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Nghỉ việc khi chưa làm hợp đồng lao động bằng văn bản ?

Câu hỏi: Hiện tại tôi đang làm việc cho 1 công ty xây dựng. Chỗ người …

Chat Zalo: 0904340664