Untitled 2

Một người có thể làm Giám đốc của bao nhiêu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên?

Câu hỏi:  Một người có thể làm Giám đốc của bao nhiêu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên? Một người có thể làm Giám đốc hai công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà hai công ty đó đặt trụ sở chính trên cùng một địa điểm được không?

Luật sư trả lời: Việc bổ nhiệm, thuê Giám đốc của công ty TNHH một thành viên là công việc nội bộ của mỗi công ty. Do đó, việc thuê ai làm Giám đốc phụ thuộc vào hợp đồng giữa công ty TNHH một thành viên và người được thuê làm giám đốc công ty.

Luật Doanh nghiệp 2005 không hạn chế số lượng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tối đa mà một người có thể làm Giám đốc.

Có nghĩa là, một người có thể làm Giám đốc cho nhiều công ty TNHH một thành viên nếu họ có khả năng và được công ty đồng ý. Ngoài ra, Luật Doanh nghiệp 2005 không cấm một người vừa làm Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vừa làm Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên.

Tuy nhiên cần lưu ý trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2005: Giám đốc công ty cổ phần không được đồng thời làm Giám đốc của doanh nghiệp khác;

Luật Doanh nghiệp 2005 không cấm hai công ty đăng ký trụ sở chính trên cùng một địa điểm, nhưng các thành viên công ty phải làm rõ ranh giới trụ sở, trách nhiệm, tài sản giữa hai công ty, giám sát hoạt động của Giám đốc để tránh những giao dịch tư lợi có thể xảy ra khi một người đồng thời làm Giám đốc hai công ty.

Theo khoản 1 Điều 70 Luật Doanh nghiệp: “Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá năm năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình”.
Theo khoản 3 điều 70 Luật Doanh nghiệp: “Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
b) Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, người có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm người đại diện theo uỷ quyền hoặc Chủ tịch công ty;
c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế tương ứng trong quản trị kinh doanh hoặc trong các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty”.
Tuy nhiên cần lưu ý rằng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu nếu Giám đốc được bổ nhiệm từ một trong các thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc thì người nắm giữ chức vụ Giám đốc ở công ty này không được kiêm nhiệm các chức vụ quản lý điều hành tại các doanh nghiệp thành viên (quy định tại điểm d khoản 2 Điều 21 Nghị định 25/2010/NĐ-CP).

 Theo Luật gia: Cao Bá Khoát và Luật sư: Trần Hữu Huỳnh.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664