Untitled 2

MỨC THU PHÍ ĐỐI VỚI GIẤY PHÉP QUY HOẠCH LÀ 2 TRIỆU ĐỒNG

Thông tư  số 171/2016/TT-BTC được ban hành ngày 27 tháng 10 năm 2016. Thông tư này bao gồm 6 điều khoản quy định về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.

Giấy phép quy hoạch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư làm căn cứ lập quy hoạch chi tiết hoặc lập dự án đầu tư xây dựng công trình (Điều 3 Luật quy hoạch đô thị năm 2009). Các chủ thể khi muốn tiến hành các hoạt động quy hoạch cần phải được cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép quy hoạch; cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch; các các nhân, tổ chức khác có liên quan đến việc thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch. Theo Thông tư này, đối tượng tiến hành nộp lệ phí là tổ chức, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch.

Mức thu lệ phí theo như quy định tại Thông tư được quy định cụ thể tại Điều 4. Mức thu lệ phí đối cấp giấy phép quy hoạch  là 2.000.000 (2 triệu đồng)/01 giấy phép. Lệ phí cấp giấy phép quy hoạch  sẽ được thu bằng tiền Việt Nam đồng.

Tổ chức tiến hành thu lệ phí là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban nhân dân thành phố thuộc tỉnh, xã, quận, huyện có thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch. Đồng thời chủ thể này cũng có nhiệm vụ tổ chức, thu, kê khai, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch. Tổ chức thu lệ phí nộp toàn bộ số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Nguồn chi phí trang trải cho việc cấp giấy phép quy hoạch và thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán hàng năm của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017; thay thế Thông tư số 23/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Áp dụng quy định mới về phí xử lý vụ việc cạnh tranh theo Thông tư 251/2016/TT – BTC

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 251/2016/TT- BTC quy định mức thu, chế …

Chat Zalo: 0904340664