Untitled 2

Năng lực của tổ chức thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư

Năng lực của tổ chức thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư

Câu hỏi: Luật sư có thể cho chúng tôi biết điều kiện về năng lực của tổ chức thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư?
Luật sư tả lời: Tổ chức thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư theo quy định của pháp luật phải đáp ững những điều kiện hợp pháp như sau:
Điều kiện năng lực của tổ chức thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư:
1. Năng lực của tổ chức khi thực hiện hoạt động tư vấn đánh giá dự án đầu tư được phân thành 2 hạng như sau:
1.1 Hạng 2: Có ít nhất 5 người có đủ điều kiện năng lực thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư, trong đó có người đã từng làm chủ trì thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư 1 dự án nhóm B hoặc 2 dự án nhóm C.
1.2 Hạng 1: Có ít nhất 5 người có đủ điều kiện năng lực của cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư hạng 1, trong đó có người đã từng làm chủ trì thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư 1 dự án nhóm A trở lên.
2. Phạm vi hoạt động của tổ chức thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư:
2.1 Hạng 2: Được thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư dự án nhóm B, C;
2.2 Hạng 1: Được thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664