Untitled 2

Hoạt động đầu tư Kinh doanh dịch vụ đào tạo đánh giá dự án đầu tư

Câu hỏi: Luật sư có thể cho chúng tôi biết điều kiện hoạt động đầu tư Kinh doanh dịch vụ đào tạo đánh giá dự án đầu tư?

Luật sư trả lời: Hoạt động đầu tư Kinh doanh dịch vụ đào tạo đánh giá dự án đầu tư là một trong những hoạt động cần đáp ứng những quy định sau:
Điều kiện hoạt động đầu tư Kinh doanh dịch vụ đào tạo đánh giá dự án đầu tư
1. Có tư cách pháp nhân và chức năng hoạt động phù hợp theo quy định của pháp luật
2. Có ít nhất 5 giảng viên đánh giá dự án đầu tư đáp ứng những yêu cầu sau:
2.1 Giảng viên đánh giá dự án đầu tư phải tốt nghiệp đại học trở lên;
2.2 Phải có ít nhất 8 năm kinh nghiệm một trong các hoạt động: Tư vấn đánh giá dự án đầu tư; lập, thẩm định, thẩm tra dự án đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư; thực hiện soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về lập, thẩm định, đánh giá, quản lý dự án đầu tư;
2.3 Có tên trong danh sách giảng viên đánh giá dự án đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý.
3. Có tài liệu giảng dạy đáp ứng quy định như sau:
3.1 Tài liệu giảng dạy của khóa học bao gồm giáo trình được biên soạn dưới dạng văn bản sách, tài liệu trình bày được biên soạn dưới dạng bản trình chiếu và các tài liệu liên quan khác.
3.2 Tài liệu giảng dạy phải ghi tên của Cơ sở đào tạo đánh giá dự án đầu tư.
3.3 Có 02 bộ đề kiểm tra trắc nghiệm của chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ dự án đánh giá dự án đầu tư.
3.4 Giáo trình, tài liệu trình bày do các cơ sở đào tạo biên soạn theo Chương trình khung quy định tại Phụ lục Thông tư.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664