Định giá tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp

0
636

Câu hỏi: Xin luật sư cho biết cách xác định giá trị tài sản góp vốn trong công ty được thực hiện như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Khoản 3 Điều 36 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về định giá tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động như sau:

“Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do chủ sở hữu, Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và chủ sở hữu, Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận”.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, việc xác định giá trị phần góp vốn có thể được thực hiện theo 02 cách:

Cách thứ nhất: Các thành viên trong công ty tự thỏa thuận định giá nhằm xác định giá trị phần vốn góp trên cơ sở tài sản thực tế của công ty tại thời điểm định giá.

Cách thứ hai: Thuê một tổ chức thẩm định giá nhằm xác định giá trị phần vốn góp, kết quả định giá tài sản góp vốn phải được các thành viên trong công ty chấp thuận.

(Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB Law)

Cũng theo khoản 3 Điều 36 Luật doanh nghiệp 2020, trách nhiệm khi tiến hành định giá tài sản góp vốn được quy định như sau:

Đối với tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp/công ty, trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế của tài sản đó tại thời điểm góp vốn thì:

  • Các thành viên, cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá.
  • Đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Đối với tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp/công ty, trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế của tài sản đó tại thời điểm góp vốn thì:

  • Người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá.
  • Đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.