Vợ và chồng có thể đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp tư nhân?

0
683

Câu hỏi: Tôi và vợ có thành lập doanh nghiệp tư nhân. Vậy luật sư cho tôi hỏi cả tôi và vợ đều có thể là người đại diện theo pháp luật của công ty không?

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn của Công ty Luật TNHH SB Law. Đối với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2020

Nội dung tư vấn

Căn cứ Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

“Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

Trước hết, theo như trình bày thì bạn và vợ bạn cùng thành lập doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, căn cứ theo khoản 25 Điều 4 và điều 188 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bố tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Theo đó, về mặt pháp lý chỉ một người trong hai bạn được xác định là cá nhân thành lập doanh nghiệp đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân.

Tiếp theo, đối với vấn đề người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân. Theo Điều 190 Luật Doanh nghiệp 2020, mặc dù chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tuy nhiên, chủ doanh nghiệp tư nhân phải là người đại diện theo pháp luật và phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân.

Tóm lại, vợ và chồng bạn không được cùng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân. Theo quy định của pháp luật, chỉ một người trong hai bạn được xác định là cá nhân thành lập doanh nghiệp tư nhân, là chủ doanh nghiệp tư nhân, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân đó.