Untitled 2
Ngân hàng được thỏa thuận chuyển nợ vay thành vốn góp

Ngân hàng được thỏa thuận chuyển nợ vay thành vốn góp

Theo Thông tư số 11/2015/TT-NHNN ngày 20/08/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn xử lý các khoản nợ vay của công ty nông, lâm nghiệp tại tổ chức tín dụng khi thực hiện sắp xếp, đổi mới theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ, tổ chức tín dụng có thể thỏa thuận với công ty nông, lâm nghiệp để chuyển nợ vay thành vốn góp hoặc vốn góp cổ phần (đối với công ty nông, lâm nghiệp cổ phần hóa).

Trường hợp công ty nông, lâm nghiệp bàn giao đất về địa phương quản lý mà tài sản trên đất hình thành từ nguồn vốn vay tổ chức tín dụng, công ty và tổ chức tín dụng phải xác định giá trị tài sản để làm căn cứ xác định khoản nợ vay tương ứng với giá trị tài sản hình thành từ vốn vay được bàn giao. Việc bàn giao tài sản phải được lập thành biên bản có đủ chữ ký của các bên; trong đó ghi rõ về loại tài sản, giá trị tài sản, cam kết và trách nhiệm xử lý của các bên liên quan.

Tổ chức tín dụng có trách nhiệm kiểm tra, rà soát lại các công ty nông, lâm nghiệp thuộc diện sắp xếp, đổi mới để xử lý khoản nợ vay; theo dõi, quản lý riêng việc cho vay đối với công ty trước, sau khi sắp xếp, đổi mới; định kỳ hàng quý, chậm nhất vào ngày 10 tháng đầu tiên bắt đầu từ quý 4 năm 2015, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kết quả xử lý nợ đối với các công ty này.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/10/2015 và thay thế Thông tư số 02/2015/TT-NHNN ngày 11/04/2005.

Nguồn: luatvietnam.vn

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BAN TIN

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 9

1. Bổ sung quy định giảm vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp Thông tư 219/2015/TT-BTC về …

Chat Zalo: 0904340664