Untitled 2

Quy định Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

Ngày 12 tháng 6 năm 2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số: 59/2006/NĐ-CP, Nghị định Quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo và thay thế cho:
– Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ về hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện, hàng hóa, dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện;
– Nghị định số 73/2002/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2002 của Chính phủ bổ sung hàng hóa, dịch vụ thương mại vào Danh mục 1 về hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện, Danh mục 3 về hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ.
Nghị định gồm có 11 điều, quy định một số nội dung chính như sau:
Quy định chi tiết Luật Thương mại về: hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện và điều kiện để được kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó;
Quy định về đối tượng áp dụng bao gồm: Thương nhân theo quy định của Luật Thương mại và tổ chức, cá nhân khác thực hiện các hoạt động có liên quan đến thương mại tại Việt Nam;
Cụ thể hóa việc áp dụng pháp luật có liên quan và Điều ước quốc tế: Hoạt động thương mại phải tuân theo pháp luật Việt Nam; Trường hợp Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tế đó;
Về kiểm tra điều kiện kinh doanh: Thương nhân kinh doanh phải chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền về điều kiện kinh doanh và việc thực hiện điều kiện kinh doanh trong quá trình kinh doanh, với 2 hình thức là kiểm tra định kỳ và kiểm tra không định kỳ;
Về việc xử lý vi phạm: Thương nhân và tổ chức, cá nhân khác hoạt động có liên quan đến thương mại tại Việt Nam có một trong số các hành vi vi phạm được quy định trong Nghị đinh này, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi - internet

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi

Câu hỏi: Tôi là Hương. Quý công ty cho tôi hỏi, pháp luật quy định …

Chat Zalo: 0904340664