Untitled 2

Nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm,bên được bảo hiểm và bên bảo hiểm

Câu hỏi: Thưa luật sư khi tôi ký kết hợp đồng bảo hiểm thì tôi, bên bảo hiểm và bên được bảo hiểm sẽ có những nghĩa vụ gì ạ?
Luật sư trả lời: Khi bạn đã xác lập hợp đồng bảo hiểm thì bạn, bên bảo hiểm và bên được bảo hiểm có nghĩa vụ sau:
“Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, bên mua bảo hiểm hoặc bên được bảo hiểm phải báo ngay cho bên bảo hiểm và phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại.
Bên bảo hiểm phải thanh toán chi phí cần thiết và hợp lý mà người thứ ba đã bỏ ra để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại.”
Một trong những nghĩa vụ quan trọng của các bên khi xảy ra sự kiện bảo hiểm là bên mua bảo hiểm hoặc bên được bảo hiểm sẽ phải thông báo ngay cho bên doanh nghiệp bảo hiểm về sự kiện này.
Khi có thông báo của bên mua bảo hiểm, bên bảo hiểm cần kiểm tra xác thực về sự việc xảy ra sự kiện bảo hiểm. Việc thông báo này sẽ đảm bảo được việc xác định chính xác thiệt hại xảy ra, làm căn cứ để xác định số tiền bảo hiểm.
Người mua bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện mọi biện pháp cần thiết, theo khả năng để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại.
Nghĩa vụ của bên bảo hiểm là phải thanh toán chi phí cần thiết và hợp lý mà người thứ ba đã bỏ ra để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại.
Ta thấy việc ngăn chặn thiệt hại là nghĩa vụ của bên được bảo hiểm nhưng cũng có thể được thực hiện bởi bên thứ ba. Bởi vì việc ngăn chặn thiệt hại là nghĩa vụ theo quy định của pháp luật của bên mua bảo hiểm, do đó doanh nghiệp bảo hiểm phải chỉ phải thanh toán chi phí ngăn chặn thiệt hại mà bên thứ ba đã bỏ ra.

Mời Quý vị xem thêm về việc chống trục lợi bảo hiểm:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664