Untitled 2

Trả tiền bảo hiểm khi nào

Câu hỏi: Thưa luật sư việc trả tiền bảo hiểm được pháp luật quy định như nào ạ?
Luật sư trả lời: Theo quy định tại Điều 576 BLDS năm 2005 quy định về trả tiền bảo hiểm như sau:
“1. Bên bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho bên được bảo hiểm trong thời hạn đã thoả thuận; nếu không có thoả thuận về thời hạn thì bên bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu trả tiền bảo hiểm.
2. Trong trường hợp bên bảo hiểm chậm trả tiền bảo hiểm thì phải trả cả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm trả tiền bảo hiểm tương ứng với thời gian chậm trả.
3. Trong trường hợp bên được bảo hiểm cố ý để xảy ra thiệt hại thì bên bảo hiểm không phải trả tiền bảo hiểm; nếu do lỗi vô ý của người được bảo hiểm thì bên bảo hiểm không phải trả một phần tiền bảo hiểm tương ứng với mức độ lỗi của bên được bảo hiểm.”
Khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, sự kiện này thỏa mãn tất cả những yếu tố mà pháp luật quy định: sự kiện khách quan, do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật xác định thì việc chi trả số tiền bảo hiểm sẽ đặt ra đối với bên bảo hiểm.
Việc thực hiện nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm được thực hiện trong thời hạn do các bên thỏa thuận, nêu không thỏa thuận thì bên bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được đầy được hồ sơ hợp lệ về yêu cầu trả tiền bảo hiểm.
Bên bảo hiểm phải trả lãi đối vơi số tiền chậm trả. Số tiền lãi phát sinh trong thời hạn chậm trả được tính toán trên cơ sở lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà Nước quy định tại thời điểm trả tiền bảo hiểm tương ứng với thời gian chậm trả, quy định này thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp của bảo hiểm đối với trường hợp khi chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền.
Yếu tố quan trọng nhất quyết định đến trách nhiệm chi trả tiền bảo hiểm là mặt chủ quan của bên được bảo hiểm:
Nếu thiệt hại xảy ra do lỗi cố ý của bên được bảo hiểm thì nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm của bên bảo hiểm được ngoại trừ.
Tuy nhiên nếu lỗi vô ý gây thiệt hại, thì bên bảo hiểm chỉ được miễn trừ phần nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm tương ứng mức độ lỗi.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664