Nhận thông điệp dữ liệu trong hợp đồng điện tử

0
47
Chữ ký điện tử

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông qua hợp đồng điện tử. Tuy nhiên bản hợp đồng mà công ty tôi gửi cho công ty đối tác không có chữ ký điện tử, mà công ty đối tác chỉ gửi thư xác nhận chấp thuận hợp đồng. Vậy trong trường hợp này hợp đồng có có hiệu lực không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Việc khách hàng của bạn không sử dụng chữ ký điện tử mà vẫn muốn giao kết hợp đồng điện tử không sai, căn cứ theo Khoản 1 Điều 23 Luật giao dịch điện tử 2005:

1. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, các bên tham gia giao dịch điện tử có quyền thỏa thuận:

  1. a) Sử dụng hoặc không sử dụng chữ ký điện tử để ký thông điệp dữ liệu trong quá trình giao dịch;
  2. b) Sử dụng hoặc không sử dụng chữ ký điện tử có chứng thực;
  3. c) Lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử trong trường hợp thỏa thuận sử dụng chữ ký điện tử có chứng thực.”

Dựa trên Điểm (a) ở trên, khách hàng và bạn được tự do thỏa thuận có thể dùng hoặc không dùng chữ ký điện tử. Bên cạnh đó,  Khoản 2 Điều 36 có nêu rõ: “Trong giao kết hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, đề nghị giao kết hợp đồng và chấp nhận giao kết hợp đồng có thể được thực hiện thông qua thông điệp dữ liệu.” Hành động gửi thư xác nhận  mà bạn đề cập chính là thông qua thông điệp dữ liệu. Do đó, hợp đồng này vẫn  có hiệu lực.