Quy định về nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ theo UKVFTA

0
469

Ngày 11/6/2021, Bộ Công thương ban hành Thông tư 02/2021/TT-BCT về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định UKVFTA.

Theo đó, để hưởng ưu đãi thuế quan theo UKVFTA, chứng từ chứng nhận xuất xứ phải được nộp cho cơ quan hải quan Việt Nam trong thời gian 02 năm kể từ thời điểm nhập khẩu.

Cơ quan hải quan có thể yêu cầu bản dịch nếu chứng từ chứng nhận xuất xứ không phải bằng tiếng Anh.

Bên cạnh đó, quy định về thời hạn hiệu lực của chứng từ chứng nhận xuất xứ theo UKVFTA như sau:

– Chứng từ chứng nhận xuất xứ có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày phát hành tại Nước thành viên xuất khẩu và phải nộp cho cơ quan hải quan Nước thành viên nhập khẩu trong thời hạn hiệu lực.

– Chứng từ chứng nhận xuất xứ nộp cho cơ quan hải quan Nước thành viên nhập khẩu sau thời hạn hiệu lực quy định tại khoản 1 Điều 26 Thông tư 02/2021/TT-BCT vẫn có thể được chấp nhận để hưởng ưu đãi thuế quan UKVFTA trong trường hợp:

Nhà nhập khẩu không thể nộp các chứng từ đó trong thời hạn hiệu lực vì lý do bất khả kháng hoặc các lý do hợp lệ khác nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nhập khẩu.

– Trong trường hợp xuất trình muộn khác, cơ quan hải quan của Nước thành viên nhập khẩu có thể chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ của hàng hóa đã được nhập khẩu trong thời hạn hiệu lực được quy định tại khoản 1 Điều 26 Thông tư 02/2021/TT-BCT.

Thông tư 02/2021/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 27/6/2021.

Xem thêm:

Luật sư tư vấn luật thương mại quốc tế