Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp có quyền gì?

0
330
Quyền của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp

Chủ sở hữu hoặc đồng chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp được đăng ký được hưởng các quyền tài sản sau đây:

  1.  Sử dụng kiểu dáng công nghiệp
  2.  Cho phép người khác sử dụng kiểu dáng công nghiệp (chuyển quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp để đổi lấy lợi ích vật chất)
  3.  Ngăn cấm người khác sử dụng kiểu dáng công nghiệp.
  4.  Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp có thể chuyển giao hoặc thừa kế quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp của mình cho người khác theo quy định của pháp luật
  5.  Sử dụng kiểu dáng công nghiệp là quyền khai thác kiểu dáng công nghiệp dưới các hình thức sau:
  6.  Sản xuất (chẳng hạn chế tạo, gia công, lắp ráp, chế biến, đóng gói…) sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ.
  7.  Đưa vào lưu thông (chẳng hạn bán, trưng bày để bán, vận chuyển sản phẩm…), quảng cáo (chẳng hạn thể hiện trên các phương tiện thông tin, biểu hiệu, phương tiện kinh doanh, bao bì sản phẩm, phương tiện dịch vụ, chào hàng, khuyến mãi, giấy tờ giao dịch kinh doanh…) chào hàng, tàng trữ để lưu thông sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ.
  8.  Nhập khẩu sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ.