Untitled 2
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Văn phòng điều hành

 

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

____________

Số:………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

……, ngày …… tháng ….. năm ……

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số  …/2015/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh số ….. do …… cấp ngày …….

Căn cứ…

Căn cứ …. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của … ;
Căn cứ văn bản đề nghị của………… (cơ quan có thẩm quyền, nếu có) hoặc quyết định của nhà đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh /Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Văn phòng điều hànhvà các giấy điều chỉnh của dự án …………….. (tên dự án bằng chữ in hoa), bao gồm:

STT

Tên giấy

Số giấy/Mã số

dự án

Ngày cấp

Cơ quan cấp

Ghi chú

 

           

 

Lý do thu hồi: ……..

Điều 2: Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành việc thanh lý dự án đầu tư và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và nộp lại các giấy phép, giấy chứng nhận quy định tại Điều 1 cho cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này được lập thành……..(viết bằng số và chữ) bản gốc; mỗi nhà đầu tư được cấp 01 bản; 01 bản cấp cho doanh nghiệp và 01 bản lưu tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

 

THỦ TRƯỞNG

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

(ký tên/đóng dấu)

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Công chức Tư pháp – hộ tịch được quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực nào?

Câu hỏi: Tôi có nội dung muốn được các luật sư tư vấn. Nội dung …

Chat Zalo: 0904340664