Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) không được đầu tư vào lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng.

0
41

Ngày 25/08/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2014/NĐ-CP, về quy chế quản lý tài chính đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) – công ty mẹ trong  tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam.

 Theo Nghị định này,  Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)  có các quyền như sau:

Thứ nhất: EVN được quyền chủ động sử dụng số vốn Nhà nước đầu tư, các loại vốn khác, các quỹ do EVN quản lý vào hoạt động kinh doanh của mình

 Thứ hai: Tập đoàn EVN được huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu vốn theo quy định của pháp luật, đồng thời tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn, hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi vay cho chủ nợ mà EVN đã cam kết.

Trong đó, việc huy động của EVN phải đảm bảo cho hệ số nợ phải trả trên vốn của chủ sở hữu của EVN không vượt quá 03 lần.

 Về hình thức huy động vốn: EVN có thể phát hành trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu, vay vốn của các tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chính khác, của cá nhân, tổ chức ngoài doanh nghiệp hoặc vay vốn của người lao động. Ngoài ra EVN cỏ thể áp dụng các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật.

 Tại Nghị định 82/2014/NĐ-CP, quy định EVN không được huy động vốn để đầu tư vào các lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư, bất động sản, tài chính.

 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2014.