Untitled 2
tra tien thue khoan

Trả tiền thuê khoán và phương thức trả tiền thuê khoán như nào

Câu hỏi: Xin luật sư cho tôi hỏi đối với hợp đồng thuê khoán thì việc trả tiền thuê khoán và phương thức trả tiền thuê khoán như nào?

Luật sư trả lời: Về việc trả tiền thuê khoán và phương thức trả tiền thuê khoán trong hợp đồng thuê khoán theo điều 506 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định như sau:

Trả tiền thuê khoán và phương thức trả

1.  Tiền thuê khoán có thể bằng hiện vật, bằng tiền hoặc bằng việc thực hiện một công việc.

2.  Bên thuê khoán phải trả đủ tiền thuê khoán cho dù không khai thác công dụng tài sản thuê khoán.

3.  Khi giao kết hợp đồng thuê khoán các bên có thể thỏa thuận điều kiện về việc giảm tiền thuê khoán; nếu hoa lợi, lợi tức bị mất ít nhất là một phần ba do sự kiện bất khả kháng thì bên thuê khoán có quyền yêu cầu giảm hoặc miễn tiền thuê khoán, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4.  Trong trường hợp bên thuê khoán phải trả hiện vật theo thời vụ hoặc theo chu kỳ khai thác công dụng của tài sản thuê khoán thì phải trả vào thời điểm kết thúc thời vụ hoặc kết thúc chu kỳ khai thác, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

5.  Trong trường hợp bên thuê khoán phải thực hiện một công việc thì phải thực hiện đúng công việc đó.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664