Untitled 2

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hợp đồng vận chuyển

Câu hỏi; Luật sư cho tôi hỏi tôi có ký kết một hợp đồng vận chuyển hành khách với một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ và nếu trong khi thực hiện hợp đồng có tai nạn xảy ra thì trách nhiệm bồi thường sẽ như thế nào?
Luật sư trả lời: Trong khi thực hiện hợp đồng không tránh khỏi những rủi ro có thể xảy ra và trường hợp của bạn cũng vậy.
Vì vậy pháp luật quy định chặt chẽ vấn đề trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hợp đồng vận chuyển hành khách như sau:
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại
1. Trong trường hợp tính mạng, sức khoẻ và hành lý của hành khách bị thiệt hại thì bên vận chuyển phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
2. Bên vận chuyển không phải bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ và hành lý của hành khách nếu thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của hành khách, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
3. Trong trường hợp hành khách vi phạm điều kiện vận chuyển đã thoả thuận, các quy định của điều lệ vận chuyển mà gây thiệt hại cho bên vận chuyển hoặc người thứ ba thì phải bồi thường.
Vì vậy trong trường hợp tính mạng, sức khỏe và hành lý của hành khách bị thiệt hại thì bên vận chuyển phải bồi thường và mức bồi thường được áp dụng theo quy định của pháp luật
Trách nhiệm bồi thường của bên vận chuyển sẽ được loại trừ nếu bên vận chuyển chứng minh được thiệt hại xảy ra không do lỗi của bên mình và hoàn toàn do lỗi của hành khách, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Ngoài ra, trong trường hợp hành khách vi phạm điều kiện vận chuyển đã thỏa thuận, các quy định cảu điều lệ vận chuyển mà gây thiệt hại cho bên vận chuyển hoặ người thứ ba thì phải bồi thường.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664