Untitled 2
tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật về điều lệ công ty.

Q: Chúng tôi là một công ty phát triển đô thị, chúng tôi cần công ty luật cung cấp dịch vụ pháp lý về điều lệ, đề nghị SBLAW gửi ý kiến tư vấn?

A: SBLAW có thể cung cấp dịch vụ với phạm vi dịch vụ như sau:

Phạm vi dịch vụ của SBLAW bao gồm các công việc sau đây:

(i)  Kiểm tra Điều lệ hoạt động của Công ty.

(ii)  Đưa ra ý kiến pháp lý để thay đổi các nội dung của Điều lệ Công ty cho phù hợp với thực trạng góp vốn của các cổ đông theo các quy định của pháp luật.

(iii)  Tiến hành các thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận Doanh nghiệp cho Công ty tại Sở kế hoạch và Đầu tư.

Phương thức thực hiện:

Phạm vi dịch vụ nêu trên có thể được thực hiện bởi một hoặc một số phương thức sau đây:

(i)  Tư vấn bằng văn bản các vẫn đề pháp lý liên quan đến các nội dung phải thay đổi hoặc nên thay đổi theo các quy định pháp luật đối với những nội dung Trong Điều lệ hoạt động của Công ty khi có sự thay đổi về tỉ lệ góp vốn.

(ii)  Dự thảo các văn bản, tài liệu để tiến hành thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(iii)  Đại diện cho Công ty tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận Doanh nghiệp.

Thời hạn thực hiện:

(i)  Ngay khi hai Bên ký kết Hợp đồng này thì KHÁCH HÀNG cung cấp các tài liệu để Bên S&B nghiên cứu tài liệu và tiến hành Tư vấn bằng văn bản. Sau 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ các tài liệu theo yêu cầu thì Bên B gửi cho Bên A các nội dung phải sửa đổi và nên sửa đổi. Sau khi có ý kiến phản hồi của KHÁCH HÀNG (nếu có) thì Bên S&B sẽ xoát xét và đưa ra Dự thảo Tư vấn lần 2. Bên B sẽ hiệu chỉnh tối đa 03 lần trên cơ sở ý kiến phản hồi của Bên A.

(ii)  Đối với việc thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp thì thời hạn là 09 ngày kể từ Nộp hồ sơ hợp lệ.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Dịch vụ Luật sư Doanh Nghiệp

Dịch vụ Luật sư Doanh Nghiệp

Kinh tế ngày càng phát triển việc hiểu biết luật pháp để áp dụng vào …

Chat Zalo: 0904340664